Portal - Korzenna
Strona główna / Aktualności
     Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Baza szkoły
Sylwetka absolwenta szkoły
Aktualności
Mikołaj Kopernik - PATRON SZKOŁY
Historia szkoły
Realizowane projekty
Dokumenty wewnątrzszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POZ
polski
Rekrutacja do klasy pierwszej

„Podwyższenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Korzenna
Projekt Śliwkowe Szkoły
Wycieczka do sadu śliwkowego w ramach projektu Śliwkowa Szkoła
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
KONKURS KULINARNY
Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018
Kadra Pedagogiczna
„Studio grafiki-pomysł na medal”
Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w SP im. Mikołaj Kopernika w Jasiennej od 1 września 2016r.
Dzień Mamy i Taty
Wyjazd na lodowisko
Dzień Babci i Dziadka
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
Ogólnopolska Kampania Edukacyjno- Prewencyjna \"Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu\"
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Korzenna
Poświęcenie sztandaru szkoły i otwarcie boisk sportowych - 22.10.2008 r.
Konkurs \"ODBLASKOWA SZKOŁA\"
Mam 6 lat chcę poznawać świat! IDĘ DO SZKOŁY!

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej       na rok szkolny 2015/2016

§1

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych  publicznych szkół podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych

§2

ZASADY PRZYJĘĆ

 1. Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej  przyjmowane są dzieci w wieku 6 – 7 lat .

§3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) złożony do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w klasie pierwszej, komisja – po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)     wielodzietność rodziny kandydata; (10 pkt)

2)     niepełnosprawność kandydata; (10 pkt)

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; (10 pkt)

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; (10 pkt)

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; (10 pkt)

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (10 pkt)

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą. (10 pkt)

 1. Kryteria te mają jednakową wartość.
 2. Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi w Statucie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej.
 3. W roku szkolnym 2015/2016 są to następujące kryteria:

 

1)     kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły – 2 pkt.

§4

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

 1. Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej            im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej należy dołączyć:
 2. a) oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Statucie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej
 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu        o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Wójta Gminy Korzenna o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt Gminy Korzenna potwierdza te okoliczności  w terminie 14 dni.

§5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski  rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie do klasy pierwszej – przeprowadzając wstępną kwalifikację.
 2. Za wnioski kandydatów zakwalifikowanych uważa się te, które zostały złożone        w wymaganym terminie.
 3. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.
 4. W terminie do 7 dni od opublikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej, rodzice (opiekunowie prawni) kandydatów zakwalifikowanych, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnej szkoły podstawowej.
 5. Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór szkoły w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane                  z wnioskiem dokumenty.
 6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje szkoła, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 ust. 3 i 6 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za ich spełnianie.
 7. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.
 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające od 1 maja 2015 r. do 29 sierpnia 2015 r.
 3. Wzór wniosku i wzory oświadczeń są do pobrania w Szkole Podstawowej im.Mikołaja Kopernika  w Jasiennej i na stronie internetowej szkoły.

§6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

w roku szkolnym 2015/2016

 1. Od 10 marca 2015 r. wydawanie wniosków o przyjęcie uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej
 2. Od 23 do 27 marca 2015 r. – prowadzenie postępowania rekrutacyjnego i składanie dokumentów na wolne miejsca w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 3. Do 15 kwietnia 2015 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od 11 do 18 kwietnia 2015 r. – obowiązek potwierdzenia przez rodziców (opiekunów prawnych) wyboru konkretnej szkoły podstawowej.
 5. Do 30 kwietnia 2015 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej.
 1. Od 1 maja do 29 sierpnia 2015 r. – postępowanie uzupełniające w przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc.

 §7

TERMINY POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

w roku szkolnym 2015/2016

 1. Od 5 maja do 23 maja 2015 r. – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Do 30 maja 2015 r.– komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców (opiekunów prawnych) i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 3. Do 9 czerwca 2015 r. – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Do 16 czerwca 2015 r.- dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców  (opiekunów prawnych) od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 §8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :
 2. a) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci:
 3. b) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Załączniki:
Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej lub szkolnej2015

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka2015

Oświadczenie-o-zatrudnieniu-rodzica 2015

Oświadczenie o wielodzietności rodziny2015

WNIOSEK o przyjęcie do klasy pierwszej 2015

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP