Portal - Korzenna
Strona główna / Aktualności
     Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Baza szkoły
Sylwetka absolwenta szkoły
Aktualności
Mikołaj Kopernik - PATRON SZKOŁY
Historia szkoły
Realizowane projekty
Dokumenty wewnątrzszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POZ
polski
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

„Podwyższenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Korzenna
Projekt Śliwkowe Szkoły
Wycieczka do sadu śliwkowego w ramach projektu Śliwkowa Szkoła
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
KONKURS KULINARNY
Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018
Kadra Pedagogiczna
„Studio grafiki-pomysł na medal”
Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w SP im. Mikołaj Kopernika w Jasiennej od 1 września 2016r.
Dzień Mamy i Taty
Wyjazd na lodowisko
Dzień Babci i Dziadka
Rekrutacja do klasy pierwszej
Ogólnopolska Kampania Edukacyjno- Prewencyjna \"Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu\"
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Korzenna
Poświęcenie sztandaru szkoły i otwarcie boisk sportowych - 22.10.2008 r.
Konkurs \"ODBLASKOWA SZKOŁA\"
Mam 6 lat chcę poznawać świat! IDĘ DO SZKOŁY!

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW

 

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

 

im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej na rok szkolny 2015/2016

 

§ 1

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

1.      Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację                          o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej    im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

2.      Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

 

1.      Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika                                            w Jasiennej  przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Korzenna .

2.      Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny wniosek rodzica(opiekuna prawnego) złożony do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika                   w Jasiennej.

2.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3.      W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, komisja - po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)     wielodzietność rodziny kandydata; (110 pkt)

2)     niepełnosprawność kandydata; (110 pkt)

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; (110 pkt)

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; (110 pkt)

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; (110 pkt)

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (110 pkt)

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą. (110 pkt)

4.      Kryteria te mają jednakową wartość.

5.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone w Uchwale NR V/24/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lutego 2015 r.

Etap II – kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:
1) Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - 100 pkt;
2) Dziecko 4- letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – 40 pkt;
3) Oboje rodzice /prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie dziennym – 20 pkt;
4) Rodzeństwo dziecka pobiera naukę w oddziale przedszkolnym lub w szkole, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 10 pkt
5) Oddział przedszkolny znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania – 5 pkt.
6) Jeden rodzic/ prawny opiekun dziecka pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub pobiera naukę w systemie dziennym – 1 pkt.

 

§ 4

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

 

1.      Do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej należy dołączyć:

1)     dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 3 i 5 niniejszego regulaminu:

a)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  na niepełnosprawność, orzeczenie       o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c)      prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6);

2)     oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Uchwale

NR V/24/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lutego 2015 r.

3.      Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–d są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

2.      Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–d mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata.

4.      Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Wójta Gminy Korzenna o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt Gminy Korzenna potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

6.      W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Wójt Gminy Korzenna korzysta          z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji      o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu,           o którym mowa w art.23 ust.4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

7.      Na żądanie Wójta Gminy Korzenna, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane     do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

8.      Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 6 i 7, Wójt Gminy Korzenna może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

 

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1.      W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski  rodziców (opiekunów prawnych)   o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2.      Za wnioski kandydatów zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Korzenna oraz te, które zostały złożone w wymaganym terminie.

3.      Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości        w siedzibie szkoły.

4.      W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego oddziału przedszkolnego, rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zakwalifikowanych, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola (oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej).

5.      Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty.

6.      Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje oddział przedszkolny, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 ust. 3 i 6 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za ich spełnianie .

7.      Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości

w siedzibie szkoły.

8.      Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal będzie dysponował wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające od 22 czerwca 2015 do 29 sierpnia 2015 r.

10.   Wzór wniosku i wzory oświadczeń są do pobrania w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej lub na stronie internetowej szkoły.

 

§ 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

w roku szkolnym 2014/2015

 

1.       Do 16  marca 2015 r.– składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci przyjętych w poprzednim roku szkolnym.

2.      Od 23 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r.– prowadzenie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016.

3.      Od 23 marca do 27 marca 2014 r. – składanie dokumentów na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.

4.      Do 10 kwietnia 2015 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych

        i niezakwalifikowanych.

5.      Od 30 marca 2015 r. do 7 kwietnia 2015 r. - obowiązek potwierdzenia przez rodziców (opiekunów prawnych) wyboru konkretnego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

6.      Do 30 kwietnia 2015 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych

 i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika               w Jasiennej.

7.      Od 22 czerwca  do 29 sierpnia 2015 r. – postępowanie uzupełniające w przypadku posiadania wolnych miejsc.

 

 

§ 7

TERMINY POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

w roku szkolnym 2015/2016

 

1.      Od 5 maja do 23 maja 2015 r. - składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2.      Do 30 maja 2015 r.– komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców (opiekunów prawnych)                i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

3.      Do 9 czerwca 2015 r. - składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.      Do 16 czerwca 2015 r.- dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców (opiekunów prawnych)           od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

5.      Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

a) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci:

b) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Załączniki:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA 2015

Oświadczenie-o-zatrudnieniu-rodzica 2015

Oświadczenie o wielodzietności rodziny2015

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka2015

Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej lub szkolnej2015

WNIOSEK o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2015

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP