Portal - Korzenna
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne
     Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Baza szkoły
Sylwetka absolwenta szkoły
Aktualności
Mikołaj Kopernik - PATRON SZKOŁY
Historia szkoły
Realizowane projekty
Dokumenty wewnątrzszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POZ
polski
Regulamin świetlicy szkolnej

Zestaw podręczników obowiązujący od 1 września 2015 r.
TERMINY UZUPEŁNIAJĄCEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO w roku szkolnym 2014/2015
Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szk.2014/15 (wzory oświadczeń)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej

 z dnia 1 września 2014r.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W JASIENNEJ

 

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe to:

1. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad współpracy w zespole.

2. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

3. Współudział dzieci w planowaniu i organizowaniu zajęć.

4. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze.

5. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej.

6. Integrowanie działań wychowawczych świetlicy i rodziny.

7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

8. Wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.

9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.

10. Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.

11. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, integrujących grupę.

12. Zachęcanie rodziców do działań na rzecz świetlicy i szkoły.

13. Tradycje i obrzędy regionalne.

14. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Do świetlicy przyjmuje się:

a) uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców

pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo

zaniedbanych,

b) ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV – VI,

d) opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy,  z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie

pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (wniosku o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi).

3. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej po zajęciach edukacyjnych.

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł zachowania się w świetlicy. Motoryczne ich łamanie będzie zgłaszane wychowawcy klasy oraz rodzicom/opiekunom dziecka.

DOKUMENTACJA

1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

2. Dziennik zajęć (jeden na grupę).

3. Wnioski o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi.

4. Ramowy rozkład dnia.

5. Regulamin świetlicy.

ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY

1. Grupy zróżnicowane wiekowo (w grupie są dzieci z kl. I, , III, IV i VI).

REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.

2. Wchodząc do świetlicy witamy się.

3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry i worki w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy.

4. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach (zostawiamy je w szatni).

5. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu – sala świetlicowa jest naszym drugim domem.

6. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody wychowawcy.

7. Zachowujemy się bezpiecznie.

8. Bawimy się wspólnie i grzecznie.

9. Dbamy o porządek w sali.

10. Nie biegamy po sali i korytarzach.

11. Mówimy umiarkowanym głosem.

12. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi.

13. Często używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.

14. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.

15. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się śmiało o pomoc do nauczyciela.

16. O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne:

_ wykorzystujemy zabawki zgodnie z ich przeznaczeniem,

_ sprzątamy po sobie,

_ szanujemy zabawki, gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy.

17. Nie bawimy się telefonem komórkowym, przechowujemy go w plecaku (telefon może być włączony).

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.

4. Świetlica czynna jest po zajęciach edukacyjnych. Uprzejmie prosimy o punktualność związaną z odbieraniem dzieci i nie przedłużanie czasu pracy świetlicy.

5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice.

6.Rodzice/opiekunowie zobowiązani SA do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Po wyznaczonych godzinach pracy świetlicy odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie.

7. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany prosimy przekazywać pisemnie.

Szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy.

8. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż, rodzic/prawny opiekun, należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją czy jest to jednorazowa sytuacja czy też zmiana na stałe.

9.Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy na żadną prośbę telefoniczną ani w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP