Portal - Korzenna
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne
     Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Baza szkoły
Sylwetka absolwenta szkoły
Aktualności
Mikołaj Kopernik - PATRON SZKOŁY
Historia szkoły
Realizowane projekty
Dokumenty wewnątrzszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POZ
polski
Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szk.2014/15 (wzory oświadczeń)

Zestaw podręczników obowiązujący od 1 września 2015 r.
TERMINY UZUPEŁNIAJĄCEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO w roku szkolnym 2014/2015
Regulamin świetlicy szkolnej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

 

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

 

im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej na rok szkolny 2014/2015

 

§ 1

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

1.      Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

2.      Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół podstawowych

z oddziałami przedszkolnymi. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

 

1.      Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej  przyjmowane są dzieci w wieku 4-6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Korzenna .

2.      Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.      W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.

 

 

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca w liczbie 25, na pisemny wniosek rodzica(opiekuna prawnego) złożony do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej.

2.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3.      W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkałych na terenie gminy Korzenna, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, komisja - po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)     wielodzietność rodziny kandydata; (10 pkt)

2)     niepełnosprawność kandydata; (10 pkt)

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; (10 pkt)

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; (10 pkt)

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; (10 pkt)

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (10 pkt)

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą. (10 pkt)

4.      Kryteria te mają jednakową wartość.

5.      Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Korzenna.

6.      W roku szkolnym 2014/2015 dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej  uzgodnił z Wójtem Gminy Korzenna następujące kryteria:

1)     Kryterium wiekowe – dzieci najstarsze ustalone po dacie urodzenia:

a)      dzieci urodzone w 2008 r. (od 1 lipca do 31 grudnia) i w 2009 r.– 25 pkt

b)      dzieci urodzone w 2010 r. – 15 pkt

c)      dzieci urodzone w 2011 r. – 5 pkt

2)     dzieci obojga rodziców pracujących  – 4 pkt

3)     dzieci, których rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną lub szkolną w roku szkolnym 2014/2015 – 2 pkt.

 

§ 4

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

 

1.      Do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej należy dołączyć:

1)     dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 3 i 6 niniejszego regulaminu:

a)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu          na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                           (Dz.U.z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c)      prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6);

2)     oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący.

3.      Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–d są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie

 z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu

z dokumentu.

2.      Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–d mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata.

4.      Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu                                     o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Wójta Gminy Korzenna o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt Gminy Korzenna potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

6.      W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Wójt Gminy Korzenna korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art.23 ust.4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

7.      Na żądanie Wójta Gminy Korzenna, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych

w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

8.      Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 6 i 7, Wójt Gminy Korzenna może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

 

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1.      W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski  rodziców (opiekunów prawnych)o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2.      Za wnioski dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie gminy Korzenna oraz te, które zostały złożone w wymaganym terminie.

3.      Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.

4.      W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego oddziału przedszkolnego, rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zakwalifikowanych, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola (oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej).

5.      Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane

z wnioskiem dokumenty.

6.      Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje oddział przedszkolny, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 ust. 3 i 6 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za ich spełnianie .

7.      Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości

w siedzibie szkoły.

8.      Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal będzie dysponował wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające od 1 maja 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r.

10.   Wzór wniosku i wzory oświadczeń są do pobrania w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej.

 

§ 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

w roku szkolnym 2014/2015

 

1.      Od 24 lutego do 5 marca 2014 r.– składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych.

2.      Od 03 marca do 21 marca 2014 r.– wydawanie i  wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015.

3.      Od 24 marca do 28 marca 2014 r. – prowadzenie postępowania rekrutacyjnego         i składanie dokumentów na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.

4.      Do 15 kwietnia 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5.      Od 11 kwietnia do 18 kwietnia 2014 r. - obowiązek potwierdzenia przez rodziców (opiekunów prawnych) wyboru konkretnego przedszkola.

6.      Do 30 kwietnia 2014 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych

 i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej                im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej.

7.      Od 1 maja do 29 sierpnia 2014 r. – postępowanie uzupełniające w przypadku posiadania wolnych miejsc.

 

 

§ 7

TERMINY POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

w roku szkolnym 2014/2015

 

1.      Od 5 maja do 23 maja 2014r. - składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2.      Do 30 maja 2014r.– komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców (opiekunów prawnych) i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

3.      Do 9 czerwca 2014r. - składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.      Do 16 czerwca 2014r.- dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców              (opiekunów prawnych) od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

5.      Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

a) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci:

b) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

 

do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej

 

im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej na rok szkolny 2014/2015

 

§ 1

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

1.      Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych  publicznych szkół podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

 

1.      Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej  przyjmowane są dzieci w wieku 6 – 7 lat .

2.      W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. rozpoczyna spełnianie obowiązku szkolnego.

 

 

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca w liczbie 25, na pisemny wniosek rodzica(opiekuna prawnego) złożony do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej.

2.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3.      W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w klasie pierwszej, komisja - po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)     wielodzietność rodziny kandydata; (10 pkt)

2)     niepełnosprawność kandydata; (10 pkt)

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; (10 pkt)

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; (10 pkt)

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; (10 pkt)

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (10 pkt)

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą. (10 pkt)

4.      Kryteria te mają jednakową wartość.

5.      Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi w Statucie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej.

6.      W roku szkolnym 2014/2015 są to następujące kryteria:

 

1)     kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły – 2 pkt.

 

§ 4

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

 

1.      Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej                    im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej należy dołączyć:

a)      oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Statucie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej

2.      Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu                                     o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Wójta Gminy Korzenna o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt Gminy Korzenna potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1.      W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski  rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie do klasy pierwszej - przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2.      Za wnioski dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które zostały złożone                     w wymaganym terminie.

3.      Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana                    do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.

4.      W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej, rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zakwalifikowanych, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnej szkoły podstawowej.

5.      Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór szkoły w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane

z wnioskiem dokumenty.

6.      Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje szkoła, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 ust. 3 i 6 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za ich spełnianie .

7.      Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości

w siedzibie szkoły.

8.      Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające od 1 maja 2014 r.         do 29 sierpnia 2014 r.

10.   Wzór wniosku i wzory oświadczeń są do pobrania w Szkole Podstawowej                 im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej.

 

 

 

§ 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

w roku szkolnym 2014/2015

 

1.      Od 11 marca do 28 marca 2014 r. – prowadzenie postępowania rekrutacyjnego         i składanie dokumentów na wolne miejsca w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

2.      Do 15 kwietnia 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3.      Od 11 kwietnia do 18 kwietnia 2014 r. - obowiązek potwierdzenia przez rodziców (opiekunów prawnych) wyboru konkretnej szkoły podstawowej.

4.      Do 30 kwietnia 2014 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych

 i nieprzyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej.

5.      Od 1 maja do 29 sierpnia 2014 r. – postępowanie uzupełniające w przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc.

 

 

§ 7

TERMINY POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

w roku szkolnym 2014/2015

 

1.      Od 5 maja do 23 maja 2014r. - składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2.      Do 30 maja 2014r.– komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców (opiekunów prawnych) i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

3.      Do 9 czerwca 2014r. - składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.      Do 16 czerwca 2014r.- dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców              (opiekunów prawnych) od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

5.      Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

a) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci:

b) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

OŚWIADCZENIE

O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

 

Ja .............................................................................................................................

(imię i nazwisko matki)

 

Ja .............................................................................................................................

(imię i nazwisko ojca)

 

oświadczam/y, iż dziecko ………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

 

zgłoszone do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej  na rok szkolny 2014/2015

jest członkiem rodziny wielodzietnej*, wraz z dzieckiem rodzina
liczy ……. członków, w tym: ..................... dzieci.

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

…………………………………..             …………………………………

(podpis matki )                                                            (podpis ojca )

 

 

 

 

 

 

 .................................................

(data złożenia oświadczenia)

 

 

 

 

*Rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.

OŚWIADCZENIE

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA

 

Ja .............................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica)

 

oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko*  ………………………………..

 

…………………………………… ………………………………………………
                                     
      (imię, nazwisko dziecka)

 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

………………………………………..

(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

 

 

 

* samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko

 z jego rodzicem.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

O ZATRUDNIENIU RODZICA

 

Ja .............................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica)

 

oświadczam, że pracuję, wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,  prowadzę gospodarstwo rolne,  prowadzę  pozarolniczą działalność gospodarczą*

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

                                                        …….………..……………………….

                                                                        (data i podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O KONTYNUOWANIU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ LUB SZKOLNEJ

 

 

Ja .............................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica)

 

 

 

Oświadczam/y, że w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną               w oddziale przedszkolnym lub edukację szkolną w Szkole Podstawowej          im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej  będzie  kontynuowało rodzeństwo

kandydata...............................................................................................................

( imię i nazwisko kandydata)

 

 

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

 

…….………..……………………….

                                                                        (data i podpis osoby składającej oświadczenie
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP